The Greek Children’s Fund
P.O. Box 541500
Flushing, NY 11354

info@thegreekchildrensfund.org